Hallbarhet_Arbetsmiljo
Tillbaka

Vi arbetar med hållbarhet

Arbetsmiljö och hållbarhet hos Olofsson Bil
Olofsson Bil

Vi arbetar med hållbarhet

Arbetsmiljö och hållbarhet hos Olofsson Bil
02/06/2023
Gott rykte, lojala kunder och ökad lönsamhet går hand i hand. Olofsson Bil arbetar aktivt med en mängd olika hållbarhetsområden så som t.ex fysisk och psykisk hälsa likväl som minskade utsläpp och kundnöjdhet. Vi genomför löpande externrevisioner, besiktningar, kund- & medarbetarundersökningar. Verktyg som ger oss en god uppfattning om vad som är viktigt för våra medarbetare, kunder och partners för ett fortsatt hållbart samarbete.  I detta blogginlägg kan du läsa mer om vårt viktiga hållbarhetsarbete.  

Social hållbarhet

Trivsel är grundläggande för vår verksamhet. Det är viktigt för oss att vi har välmående personal, bra relationer internt och externt och att alla känner att de har en betydelse i företaget. Om vi ej har en god företagskultur och är en sund arbetsgivare skapas lätt otrivsel, dålig lönsamhet och att vi får svårt att rekrytera personal på grund av dåligt rykte. 

 Olofsson Bils arbetsmiljöpolicy  

  • Vi skall ständigt arbeta med att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för att skapa bra arbetsförhållanden som främjar hälsa, motivation och engagemang hos alla medarbetare. 
  • En god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att kunna leverera bra produkter med bra kvalitet till våra kunder. 
  • Målsättningen är att skapa en trivsam arbetsplats, där risker för ohälsa och olyckor förebyggs.  
  • Rehabilitering och arbetsanpassning skall hålla en hög prioritet för att arbetstagaren skall kunna återgå i verksamheten så snart som möjligt, för att främja den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Fysisk och psykisk hållbarhet

Fysisk och psykisk hållbarhet

Välmående personal bidrar till att vi kan vara en attraktiv arbetsgivare med gott rykte, god kvalitet och lönsamhet. God trivsel är viktigt för oss. Styrning för icke-diskriminering och jämställdhet ingår i vår personalhandbok. Vår ståndpunkt är att diskriminering under inga omständigheter är acceptabla hos oss. Vår organisation ska präglas av alla människors lika rättigheter och möjligheter att utvecklas utifrån sin kompetens och sina resurser. 

Företagshälsovården är en mycket viktig samarbetspartner för oss. Varje år genomförs medarbetarundersökningar för alla anställda. Vartannat år genomförs enkätundersökningar med fokus på ledarskap, engagemang och gruppen,  och vartannat år genomförs hälsoundersökning genom företagshälsovården där individen och arbetsmiljön som står i fokus. Rapporterna från undersökningarna ligger till grund för företagets arbete med förbättringar inom området.

Förbättringar inom hållbarhet!

Vi har bl.a tagit hjälp av företagshälsovården som varit runt på alla avdelningar och utbildat i ergonomi och vibrationer. Till nästa omgång hälsoundersökning ska vi också lägga till en tjänst genom företagshälsovården där alla som arbetar med vibrerande verktyg ska få en riktad undersökning i just vibrationer. 

Vi erbjuder årligen vårmedarbetare utbildning i HLR/Första hjälpen. Hjärtstartare finns på alla anläggningar (9 st). Vi erbjuder medarbetaren att gå till en naprapatklinik till ett reducerat pris. Vi är en hälsodiplomerad arbetsplats i samarbete med Korpen Hälsa sedan 2006/2007. 

Vi värnar om personalen och satsar ännu mer på att utbilda oss i Arbetsmiljö. Därför skickar vi alla våra chefer och arbetsledare på Arbetsmiljöutbildning. Vi tror på en ökad kunskap och förståelse för vår arbetsplats och hur vi människor fungerar.   

 

 

Kompetensutveckling - en viktig nyckel för trivsel !

Kompetensutveckling - en viktig nyckel för trivsel !

Kompetensutveckling är en grundförutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare med gott rykte. Därför satsar vi årligen ca 5 000 timmar på vidareutbildning av våra medarbetare. Vi arbetar med personlig utveckling på alla personalnivåer och har utbildningsplaner med uppföljning för all personal. 

Exempel på utbildningar vi genomför är att alla våra tekniker utbildas inom samtliga grenar såsom motor, växellåda, chassi, elektronik samt samtliga system i bilen. Vi erbjuder även säljutbildningar, produktutbildningar (exempelvis hybrid och elbilar), ledarutbildningar och utbildningar i kundhantering. 

Hållbara affärer

Kvalitet är grundläggande för vår verksamhet. Det är viktigt för oss att vi håller vad vi lovar, att vi är trovärdiga samt att vi följer bestämda rutiner och tar eget ansvar. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. 

Varje år genomförs ett flertal olika externa revisioner av vår verksamhet samt att vi dagligen följer upp eventuellt inkomna kvalitetsavvikelser. Här kan man rapportera kundklagomål, dagliga händelser samt avvikelser som upptäcks av vår kvalitetskontrollant och vid kunduppföljning. Med ca 5000 sålda bilar och ca 60 000 verkstadsgenomgångar, har vi självklart stora utmaningar och ibland när rutinen brister gäller det att snabbt hitta orsaken för att hitta tillbaka den kvalitet vi vill leverera. Vår målsättning är att registrera alla förekommande avvikelser, samt att få utomordentligt nöjda kunder. 

 

 

Kontrollprogram för kvalitetskontroller 

Kontrollprogram för kvalitetskontroller 

DEKRA hjälper oss att upprätthålla högsta kvalitetsnivån genom ca 400 oanmälda tester per år på utförda verkstadsarbeten. Vi har även en egen intern kvalitetskontrollant som gör ca 1000 kontroller årligen av utförda jobb, allt för att hela tiden optimera kvaliteten på vår verkstad. 

Alla kontroller samt avvikelser loggas i en portal, där vi kan följa avvikelser på individ eller gruppnivå samt få en tydlig bild av vår utvecklingspotential. Genomgång av resultat, analys och fastställande av åtgärder görs kvartalsvis, medan feedback till berörd personal görs direkt efter test. 

 

 

Lokalt samhällsengagemang 

Lokalt samhällsengagemang 

Vi vill vara den lokala aktören och stötta det lokala samhället. Därför stöder vi ett tiotal lokala föreningar och organisationer, till exempel Bris, Vägen ut/Free Zone, Öppet Hav, Haninge Strand GK, Fors Golf, Smådalarö Gård, Sandhamnsguiderna, Grannstöd (Haninge) och Fredrika Bremergymnasiet. Vi arbetar också i nära samarbete med kommunerna på t ex Näringslivets dag, Säkerhetsdagen i Tyresö.
Läs gärna mer i vår blogg om ett av de lokala engagemang vi stöttat under åren, 

 

Vi tar ansvar för miljön

Olofsson Bil skall i sin verksamhet följa tillämplig miljölagstiftning och arbeta i enlighet med de krav som ingår i ISO 14001. Miljöarbetet är en integrerad del av våra processer och vi verkar för att minska vår miljöpåverkan så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi skall visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Missa inte en uppdatering

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.