Miljöpolicy

Hur ansvarar vi för miljön i vår verksamhet?

Miljöarbetet på Olofsson Bil

Olofsson Bil är återförsäljare för Volkswagen, ŠKODA, SEAT, CUPRA och Audi i södra Stockholm. Företaget är ett fullserviceföretag i bilbranschen med bilförsäljning, service- och reparationsverkstad, plåt- och lackverkstad samt reservdelslager. Olofsson Bil skall i sin verksamhet följa tillämplig miljölagstiftning och arbeta i enlighet med de krav som ingår i ISO 14001. Miljöarbetet är en integrerad del av våra processer och vi verkar för att minska vår miljöpåverkan så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi skall visa öppenhet och informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

4 miljömål

 • Minskad energiförbrukning 
  Utifrån vår energikartläggning som har gjorts ihop med Energimyndigheten ska vi energieffektivisera vår verksamhet.

 

 • Investera i egen energiförsörjning
  Förbereda våra anläggningar/fastigheter infrastrukturmässigt för att kunna producera egen grön el via solcellsanläggningar. Målet är att investera i en (1st) solcellsanläggning per verksamhetsår kommande period för att skapa en god framtida plattform för egenproducerad grön energi. Företaget har idag en installerad solcellsanläggning vid Skoda/Cupra i Albyberg.

 

 • Utbytesprincipen för kemiska produkter
  Målet är att byta ut kemiska produkter med stor miljöpåverkan till produkter som har en minskad negativ effekt på miljön. En årlig genomlysning skall genomföras för att medvetengöra vilka kemiska produkter som kan bytas ut mot produkter med minskad miljöpåverkan.

 

 • Avfallshantering och återvinning (strukturerad sortering) Målet är att sortera ut det producerade avfallet enligt företagets riktlinjer och rutin. Något som betyder att alla enheter sorterar ut allt produktavfall som inte ska behandlas som brännbart. Det brännbara materialet används i kraftvärmeverk som ger energi för t ex fjärrvärmenätet.

Avfallshantering

En stor insats för miljön

Vi återvinner ca 70% av produktavfallet att bli ”nya” produkter för någon verksamhet. Vi återvinner 29,5% att bli energiåtervinning (tex fjärrvärme). Sista delen 0,5 % går inte att återvinna utan får gå på deponi.

Vi är väldigt duktiga på avfallshanteringen idag, det handlar även om återbruk/återvinning av producerat avfall. Sedan hösten 2020 är det lagkrav på att vi måste rapportera allt farligt avfall vi producerar i verksamheten till Naturvårdverket.
Stig Nystedt Miljö och Arbetsmiljöchef

Vi tar ansvar för miljön

 • Aktivt kartlägga företagets miljöaspekter, skapa förutsättningar för, och genomföra ständiga miljöförbättringar.
 • Stödja, uppmuntra och träna anställda så att de aktivt kan delta i miljöarbetet.
 • Som minimikrav klara samtliga lagkrav och praxis inom miljöområdet.
 • Sträva efter att våra underleverantörer i största möjliga utsträckning levererar miljöanpassade produkter.
 • Vid nyinvesteringar alltid ta hänsyn till investeringens påverkan på miljön.
 • Värna om miljön genom att erbjuda kunden så miljömässiga fordon och produkter som möjligt.
 • Sträva efter att arbeta med ständiga förbättringar.